Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem
Reposted fromRynn Rynn viameem meem
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viaaskman askman

May 18 2017

2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaOgarsky Ogarsky
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaNataly Nataly
6386 9769
"Gra Anioła" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromchyba chyba viameem meem
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viameem meem

May 14 2017Normalsloth T-Shirt
Reposted fromSuperHeroSuperSoup SuperHeroSuperSoup viameem meem
Reposted fromlivela livela viameem meem
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viameem meem
3485 8081 500
Reposted fromkjuik kjuik viameem meem
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viameem meem
Reposted frommeem meem

April 13 2017

2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Wszystkie historie miłosne kończą się tragedią.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath
Ale chyba trzeba myśleć, że się uda, prawda? Lepiej mieć tę pozytywną energię, niż jej nie mieć. Ale żeby ją mieć, trzeba trochę od siebie wymagać, mieć w sobie taką sprężynę, którą się nakręca. Chyba o to chodzi. Jak się nie umie być aktywnym, to trudno wymagać od innych, żeby ciągle nam coś podawali. Bo nie podadzą.
— Katarzyna Sokołowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl